Проекти

Стамболийски - Пловдив, ЛОТ 3

„Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа” е част от проекта „Модернизация на жп линията София – Пловдив”, включен в списъка с проекти на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ), Приоритетна ос І – Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси.

Позиция 3 от проекта – „Модернизация на железопътната отсечка Стамболийски - Пловдив“ обхваща 16 км (32 км разгъната дължина) двойна, електрифицирана жп линия. Обхватът на дейностите включва изграждане на ново коловозно развитие в жп гара Тодор Каблешков, както и изграждане на нов пешеходен подлез в жп гарата и модернизация на съществуващия на жп спирка Кадиево. Двата подлеза ще бъдат оборудвани с асансьори. В жп гарата и спирките в участъка ще бъдат изградени нови перони и перонни покрития, както и шумозащитни огради. По железопътната отсечка ще бъде обновена цялата контактна мрежа.

След реализацията на проекта, трасето ще позволява скорост за движение на пътнически влакове 160 км/ч, за подвижен състав с накланящи се кошове допустимата скорост за движение ще бъде 200 км/ч, а за товарни влакове – 120 км/ч.

За периода от февруари до април 2015 г. са извършени следните дейности:

• Проектиране на двойна електрифицирана железопътна линия от гара Стамболийски до гара Пловдив, в границите на съществуващото трасе.
• Проектиране на нова тягова подстанция Прослав.
• Демонтаж, транспортиране, окачествяване, сортиране, складиране и предаване на материалите на Възложителя от съществуващите железен път, контактна мрежа, стълбове на контактната мрежа, осигурителна техника, ел. снабдяване и прилежащите им съоръжения от гара Стамболийски до гара Пловдив път 1 и гара Тодор Каблешков коловози 1, 2, 4 и 6.
• Изгребване на съществуващата баластова призма от междугарието Стамболийски - Тодор Каблешков път 1, претрошаване на стария баласт и влагане на материала за изграждане на защитен пласт.
• Земни работи, оздравителни мероприятия, оформяне и профилиране на земна основна площадка, полагане на защитен пласт, оформяне и профилиране на основна площадка на земното платно, и уплътняване за постигане на проектна носимоспособност съгласно Техническите спецификации в междугарието Стамболийски - Тодор Каблешков път 1.
• Рехабилитация или изграждане на нови отводнителни системи в междугарието Стамболийски - Тодор Каблешков път 1.
• Път 1 в участък Стамболийски – г. Тодор Каблешков – изграден изцяло, с подновени: контактна мрежа (стълбове, конзоли, носещо въже, контактен проводник ), тръбоканална мрежа (бетонов кожух, кабелни шахти, тръби за оптичен кабел), изградена временна сигнализация;
• Рехабилитирани са 4 мостови съоръжения:
- На км 143+013 по Път 1 – мост над р.Въча - усилване на стълб 2 с IBD – анкери;
- На км 147+201 по Път1- мост над р.Златитрап;
- На км 150+122 по Път1 – мост над р. Първенецка - усилване на долното строене, чрез микропилоти (тип самопробивни IBD – анкери, както и подмяна на подвижните лагери;
- На км 153+867  по Път 1- стоманен мост на Коматевски възел;
• Изградени са шумозаглушителни стени в Участък 1 – Стамболийски  - Тодор Каблешков.
• Изградени са следните перони:
- Перон на км 143+636 по път 1 сп.Кадиево;
- Перон 1 и предгаров площад на  км 146+780 в г.Тодор Каблешков;
- Перон на спирка Прослав;
• Изграден е подлез в гр. Пловдив при пресичането на жп линията с ул.Модър и ул.Царевец – шпунтови стени, горна плоча;
• Рехабилитиран е подлеза на км 143+636 Път 1 и се работи усилено по същия на Път 2;
• Изграден е пешеходен подлез в г.Т.Каблешков на км 146+780 под  Път 1 до технологичната фуга между Път 1 и Път 2;
• Стартирано е строителството на пешеходна пасарелка на км 150+800 в кв. Прослав;
• Подновена е контактната мрежа на 100% по Коловоз 1 и 2 в гара Т.Каблешков;
• Подновена тръбоканална мрежа на 100% и изградена временна сигнализация в у-к Т.Каблешков – Пловдив;
• Изградени са елекстрически  инсталации за перонно осветление  на сп. Кадиево и сп.Прослав;
• Изградена временна сигнализация и временни пултове за управление на входните сигнали в г.Тодор Каблешков;
• Напълно изградена е сградата на ТПС – Прослав и е доставено цялостното оборудване;
• Започнато е изграждането на две нови  мостови съоръжения на км 143+013 и км 150+122 по Път 2, на които е направено фундирането с изливни и набивни пилоти съответно;

Факти и цифри
Компания: Porr Bau GmbH
Възложител: National Railway Infrastructure Company / НК "Железопътна Инфраструктура"
Град / Държава: село Златитрап, България
Вид проект: Железопътно строителство
Статус: В процес на изграждане
Завършване: 2015
Строителни период: 30 месеца
Лице за контакт: DI Vladimir Vassilev / Инж. Владимир Василев
Назад към общ изглед